VEDTEKTER FOR DNT VESTFOLD

§ 1     DNT Vestfold, tidligere kalt Samarbeidsutvalget for Turistforeningene i Vestfold (STV), er et samarbeidsorgan
          for fylkets 5 turistforeninger, bestående av:
               Holmestrand og Omegns Turistforening
               Horten og Omegn Turistforening
               Tønsberg og Omegn Turistforening
               Sandefjord og Oppland Turistforening
               Larvik og Omegns Turistforening
         Eventuelle nye turistforeninger kan opptas som medlemmer.
         Foreningene bærer selv utgiftene ved å delta i DNT Vestfold.
§ 2    DNT Vestfold er medlemmenes talerør overfor fylkeskommunale myndigheter, nemnder og utvalg.

§ 3    Hver forening velger 1 medlem til DNT Vestfold, fortrinnsvis lederen i den enkelte forening,
          med funksjonstid senest fra 1. mai. Hvert medlem har en stemme. Det er adgang for en forening å la seg
          representere ved fullmakt av en av de andre foreningene. Slik fullmakt skal være sekretariatet i hende senest
          ved møtets begynnelse.

          Sekretariatsfunksjonen i DNT Vestfold går på omgang mellom de deltakende foreninger i perioder på 2 år og
          hvor lederen av den forening som har sekretariatsfunksjonen er utvalgets leder.

         DNT Vestfolds medlemmer innkalles skriftlig ved utsendt saksliste senest 3 uker før møtet holdes. Utvalget 
         er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter eller er representert ved fullmakt. Andre representanter
          i den enkelte forening har møte- og talerett. Sekretariatet fører møteprotokoll som sendes foreningene 
         umiddelbart etter hvert møte.

§ 4    Sekretariatet skal ha en ledende og koordinerende rolle i de saker som DNT Vestfold har vedtatt å 
         gjennomføre. Sekretariatet skal hvert år utarbeide prioriteringsliste over tiltak som planlegges gjennomført 
         og kostnadsrammene for disse før listen forelegges utvalget til vedtak.

         Utvalgets møter skal ellers styrke kontakten mellom medlemsforeningene. Hvert år skal utvalget sørge for at
         det arrangeres et fellesmøte for styrene i turistforeningene i Vestfold.

§ 5     DNT Vestfold fordeler tildelte felles midler iht. vedtatte retningslinjer.

§ 6     Saker av vesentlig betydning for den enkelte forening eller for driften av DNT Vestfold skal forelegges
           medlemsforeningene til godkjenning før de kan iverksettes. Hvis en forening motsetter seg et vedtak den
           mener er av vesentlig betydning, kan vedtaket ikke iverksettes.

§ 7     Endringer i vedtektene krever flertall i to på hverandre følgende møter.

Vedtatt 30.5.2013