VEDTEKTER FOR DNT VESTFOLD 

§ 1     Organisasjonsform 
DNT Vestfold er et samarbeidsorgan  
for  5 turistforeninger, bestående av: 

 • Holmestrand og Omegn Turistforening 

 • DNT Horten  

 • Tønsberg og Omegn Turistforening 

 • Sandefjord Turistforening 

 • Larvik og Omegns Turistforening  

DNT Vestfold er registrert i Enhetsregistret med organisasjonsnummer 919129158 

 
§ 2    Formål 
Formålet er å arbeide for et enkelt, aktivt og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftlivets natur- og kulturgrunnlag. 

§ 3 Virksomhet 
DNT Vestfold skal arbeide for gode fellesløsninger som bistår foreningene i henhold til vedtatt strategiplan og være medlemsforeningenes talerør overfor offentlige myndigheter, nemnder og utvalg. DNT Vestfold skal styrke kontakten mellom medlemsforeningene 

 
§ 4 Organisasjonen 
Styret er DNT Vestfolds øverste ledelse. 

 • Hver forening velger 1 medlem til DNT Vestfold, fortrinnsvis lederen i den enkelte forening. DNT Ung Vestfold velger sin representant. 

 • Styret består av fem styremedlemmer og en styreleder. 

 • Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet. Styreleder velges for to (2)år. 

 • Styrelederfunksjonen i DNT Vestfold går på omgang mellom de deltakende foreninger i perioder på 2 år. 

 • Hvert medlem har en stemme. Styret  er beslutningsdyktig når minst fire (4) medlemmer møter eller er representert ved fullmakt. 

 • Det er adgang for en forening å la seg representere ved fullmakt av en av de andre foreningene. Slik fullmakt skal være sekretariatet i hende senest  
  ved møtets begynnelse. 

 • DNT Vestfold tegnes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem. 

 • Rett til å være tilstede på møter i styret, til å si meningen sin og få denne referatført er: 

 • Daglig leder i DNT Vestfold 

 • En annen representant fra hver av de enkelte foreningene 

 • Spesielt inviterte  

§ 5 Styrets oppgaver 
DNT Vestfolds oppgaver og midler forvaltes av samarbeidsorganets styre. Styret kan delegere myndighet og ansvar til daglig leder i DNT Vestfold. 

 • Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønns-og arbeidsbetingelser for denne 

 • Styreleder utøver personalansvaret for daglig leder. 

 • Gjennomføre regelmessige styremøter, minimum 5 ganger pr år. DNT Vestfolds medlemmer innkalles skriftlig ved utsendt saksliste senest 3 uker før møtet holdes. Det skal føres møtereferat fra styremøtene 

 • Avholde årsmøte for DNT Vestfold 

 • Vedta DNT Vestfolds fireårige strategiplan som revideres årlig 

 • Vedta årlig handlingsplan for tiltak som er skal gjennomføres 

 • Ha det øverste økonomiske ansvaret for DNT Vestfolds drift 

 • Vedta budsjett og ha ansvar for regnskapet 

 • Se til at tilskudd kommer samarbeidsorganet til gode og forvaltes i henhold til vedtekter og strategiplan 

 • Se til at offentlige krav og rapportering blir oppfylt 

Saker av vesentlig betydning for den enkelte forening eller for driften av DNT Vestfold skal forelegges medlemsforeningene til godkjenning før de kan iverksettes. Hvis en forening motsetter seg et vedtak den mener er av vesentlig betydning, kan vedtaket ikke iverksettes. 

§6 Årsmøtet 
Innen utgangen av april avholdes årsmøtet for DNT Vestfold. Innkalling skjer skriftlig med minst tre(3) ukers varsel. Ved innkalling skal det ligge ved saksliste. Alle styremedlemmene og ansatte i medlemsforeningene inviteres til å delta. Ved avstemming har foreningene en stemme hver. Følgende skal behandles på DNT Vestfolds årsmøte: 

 • Godkjenning av innkalling, registrering av stemmeberettigede og valg av to representanter til å underskrive protokollen 

 • Godkjenning av årsberetning 

 • Godkjenning av revidert regnskap 

 • Godkjenne eventuelle vedtektsendringer 

 • Valg av revisor 

Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte ved behov eller når minst 1/2 av de stemmeberettigede krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minimum to (2) ukers varsel. 

§7 Drift av DNT Vestfold 
DNT Vestfold skal ha en ledende og koordinerende rolle i de saker som DNT Vestfold har vedtatt å gjennomføre og skal hvert år utarbeide prioriteringsliste over tiltak som planlegges gjennomført og kostnadsrammene samt inntektskilder for disse.  Prioriteringer og budsjett forelegges styret for vedtak. Den daglige driften utføres under ledelse av daglig leder.  

Daglig leder utfører den kontinuerlige økonomiske ledelse, herunder søknader og forvaltning av tilskudd. Daglig leder utøver personalansvar for evt. øvrige ansatte, innleide eller andre som er engasjert av DNT Vestfold. 

Daglig leder er styrets sekretær  og er ansvarlig for innkallinger, referat- og protokollførsel. 
 
§ 8     Økonomi 
Samarbeidsorganets økonomi baserer seg på 

 • Tilskudd 

 • Inntekter fra kursvirksomhet etc 

Det er ingen medlemskontingent for medlemsforeningene. Eventuelle forpliktede kostnader som ikke dekkes av DNT Vestfolds inntekter eller eksisterende kapital vil kunne medføre et økonomisk ansvar for medlemsforeningene etter følgende fordelingsnøkkel: 

 • Kostnadene fordeles etter antall medlemmer per 31.12 i den enkelte forening i §1 dersom styret ikke fatter annet vedtak. 

§ 9     Vedtektsendringer 
Endringsforslag skal fremmes skriftlig til styret innen fire(4) uker før årsmøtet.  Vedtektsendringer krever 4/5 flertall. 

§10 Oppløsning 
Vedtak om oppløsning av organisasjonen kan bare fattes av et årsmøte med 4/5 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet. Et avviklingsstyre velges for å avvikle drift og organisasjonens forpliktelser, f.eks til ansatte, samt forvalte eventuelle restmidler etter følgende fordeling: 

 • DNT Vestfolds midler og eiendommer overføres til den organisasjonen som forplikter seg til å ivareta medlemsinteressene innen DNT Vestfolds virkeområde. 

Dersom en slik fordeling ikke er aktuell 

 • Midlene fordeles etter antall medlemmer per 31.12 i den enkelte forening i §1. 

 

Vedtektene er fra 30.5.2013 
Endret 27.04.2020 i 2. styremøte.