FELLES STYRESEMINAR PÅ VINDFJELL I SAMARBEIDETS ÅND!

Hele 27 tok turen til Vindfjell 16. - 17.oktober til felles styresamling i regi av VE-TE DNT, med DNT Vestfold som arrangør. Det ble en god samling med særlig blikk på fremtiden og hvordan vi skal samarbeide i det nye fylket; Vestfold og Telemark.

I innledningen av styresamlingen fikk vi et flott foredrag av naturfortograf Torgeir Wittersø Skancke fra Skrim og Sauheradområde. Mange flotte bilder og gode historier fra alle årstider i dette område.

Torgeir W. Skancke takkes av Helga Daler
Torgeir W. Skancke takkes av Helga Daler Foto: DNT Vestfold

Leder av arbeidsutvalget VETE DNT, Helga Daler ledet samlingen og ga en statusrapport av samarbeidet med Vestfold og Telemark så langt. Det var viktig med dette samarbeidet ikke minst i forhold til det nye fylket.

Alle foreningene ga en rapport fra sitt arbeid og som viste at vi hadde stor aktivitet tross tider med Covid 19. Flere med større prosjekt med god suksess. Det er stort sett stabilitet i medlemsmassen. Den foreningen som hadde størst økning var Holmestrand og Omegn Turistforening. De fikk også overrakt et synlig bevis på dette.

Deltagerne på styreseminaret
Deltagerne på styreseminaret Foto: Knut Åkerdalen

Lørdag var det forum hvor en skulle diskutere fremtidig samarbeid i fylket. Det ble delt opp i fire grupper:

 • Barnas Turlag, Jakob Solhøj som gruppeleder
 • Aktivitet, turgruppe og turledelse, Hilde Haugen som gruppeleder
 • Sti, løype og dugnad, Knut Åkerdalen som gruppeleder
 • Organisering, Jon Atle Holmberg som gruppelder

Gruppebesvarlesene ble presentert i plenum og er tatt med i sin helhet nedenfor.

Bevarelsene vil bli behandlet i arbeidsutvalget for VETE DNT i november 2020.

GruppebesvarelserGRUPPE: Barnas Turlag


Gjelder aldersgruppen 0 – 12 år. Vi delte inn i fire hovedgrupper:

REKRUTTERING (medlemmer og turledere)

 • Fundament
 • Turledere
 • Kommunikasjon – foreldre og barn
 • Gjenkjennelig

NIVÅDELING

 • Målgruppe (dele i aldersgrupper)
 • Strukturering
 • Merkesamling (ett merke for hver aktivitet)

SAMKJØRING

 • Overlevering til DNT Ung (Ungdom med som turledere)
 • Destinasjoner
 • Utstyr
 • Merkesamling

DATABANK

 • Database – ideer
 • Utstyr
 • Merker


Under rekruttering er det viktige med en detaljert og langsiktig strategi som gjennomsyrer alle de andre punktene. Vi må begynne å gjøre ting mere bevisst og så bruke styrken vi har som et fylke i stede for kun den vi har i de ulike foreninger.GRUPPE: Aktivitet, turgruppe og turledelse


Videreføre:

 • Bussen til bushen – bør kunne videreføres til hele Vestfold. Michael gjøre dette i samarbeid med lokale krefter? 

 • DNT tilrettelagt – mer samarbeid?
  Sandefjords Thore Borg og Birgit vet mer om dette enn oss....


På tvers:

 • Kursvirksomhet – felles kurskalender for Vestfold. Inkludere Telemark. Kurs med eksterne krefter. F.eks motorsag- og ryddekurs, HMS, førstehjelpskurs, livredningskurs, hva som forventes i en riskikoverdering.

 • Unge naturtalenter. Vestfold har mye kompetanse her/Mats. Dele på denne. Solveig i Telemark?

 • VETE-turgruppe.
  Turledere fra VETE møtes og samarbeide om et turprogram. Korte avstander fra nedre del av Telemark til Vestfold. Temakvelder/tematurer.

  Etter modell av Sportsjentene, et lavterskeltilbud og treningsnettverk for jenter som startet i Skien, men har spredd seg til Larvik og Sandefjord. Blant mange tilbud, har de en fjellsportgruppe som møtes på ulike steder i Vestfold og Telemark for toppturer.


 • Starte i det små og utveksle noen turer i året med søsterforeninger i Vestfold og Telemark.


 • Turledersamlinger i Vestfold/Vestfold-Telemark. Vi tenker oss en generell innledning (hva kreves av alle) og at man deretter deles i  grupper med noenlunde like turer.

Turgrupper:

 • Ny turgruppe på trappene i Tønsberg. Ung voksen (26-45 år). Finne en f2elles definisjon i VETE!

 • «Aktiv» gruppe (Tønsberg)/Fjellsport (Sandefjord). Turer i godt tempo og med puls. (ca 40-60 år)


 • En mellomgruppe til? «Aktiv light».


 • Viktigheten av lavterskelgrupper. Kanskje spesielt for inaktive 40-60-åringer, men også yngre. Stort potensiale her. Godt utgangspunkt for støtte fra helsemyndighetene.

   «Sofa til fjells» i Sandefjord for noen år siden. Noen av dem har blitt med videre. Denne type gruppe bør nok@ være lokalt forankret i første omgang, men man kan jo dele erfaringer og gode tips.

Korona-tilpasninger/smittevernregler:

 • Vi vil nok måtte leve med Korona i 2021 også...
 • Mentale helsen er viktigere enn risikoen for Korona
 • Digital påmelding og nøye med registrering
 • Ikke samkjøringsprogram, men man kommer seg til oppmøteplass med godt samarbeid
 • Setter begrensninger på gruppestørrelsen
 • Turledere foran og bak – «smittevernpoliti»GRUPPE: Løype, stier og dugnad

Sti
- Kyststien må knyttes sammen, det er en utfordring noen steder. 
- Vi må jobbe for å knytte stinettet fra Vindfjell til -styggemann og videre til Luksefjell. 
- Den nedlagte jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn kan brukes som sti. 

Løyper:
- Det er viktig med felles mal ved merking, og at dette kan gjøres gjennom kurs. 
- Mange steder er det behov for bruløsning
- Noen steder er det løypeansvarlig med gode resultater. Dette må videre føres til alle lag. 

Dugnad: 
- Det er lettere å få til dugnad i store foreninger i by nære områder med mange frivillige pensjonister.
- Det må lages en dugnadsbank, slik at de som ønsker å gjøre dugnad kan melde seg der. Hvis en forening trenger hjelp kan vi ta kontakt med de som er i denne banbken. 
- I denne banken kan også større jobber på hytter på fjellet kunngjøres og de frivillige kan være der flere dager.
- Det er lettere med dugnad i uka enn i helgen. 
- En frivillighetskordinator er også noe som er ønskelig. DNT Telemark har allerede en til denne jobben. 


GRUPPE: Organisering


Bakgrunn.

Fylkeskommunene er en viktig samarbeidspartner for DNT. Fylkeskommunene bidrar økonomisk til DNT-foreningene gjennom partnerskapsavtaler for å gjennomføre ønsket utvikling for eksempel innen folkehelse, inkludering og annet, noe som sammenfaller med DNTs mål og strategier. DNT i Telemark har lenge hatt en struktur der partnerskapsavtalen framforhandles mellom Fylkeskommunen og DNT Telemark. Vestfold har selvstendige turistforeninger, men har i de seneste år, på oppfordring fra Vestfold fylkeskommune, etablert et fylkesledd, DNT Vestfold, som bl.a. koordinerer samarbeidet med fylkeskommunen. DNT Vestfold har et årsverk og egne vedtekter. Vestfold og Telemark fylkeskommuner har slått seg sammen fra 1.1. 2020. For flere organisasjoner har dette medført en tilsvarende organisasjonsmessig tilpasning, bl.a. har idretten gjennomført det. Spørsmålet er hvordan DNT Telemark og DNT Vestfold/turistforeningene i Vestfold, kan etablere et samarbeid som gjør DNT Vestfold og Telemark til en ønsket samarbeidspartner for fylkeskommunen, for eksempel gjennom en partnerskapsavtale.

Diskusjonen.

Det fremkom mange grunner til et tettere samarbeid, bl.a.:

 • Større gjennomslagskraft ovenfor fylkeskommunen. Opptre som èn organisasjon. Profesjonell og handlekraftig.
 • Større gjennomslagskraft i DNT nasjonalt (26 000 medlemmer, landets 4. største).
 • Felles ledd som kan hjelpe til med foreningens administrative oppgaver, uten å miste at frivillighet er grunnmuren i DNT arbeid.
 • Utnytte de administrative ressursene bedre og mer effektivt. Mer til utadrettet virksomhet.
 • Felles markedsføringsplan.
 • Lettere å «administrere» ønsket samarbeid innen stier, løyper, dugnader, aktiviteter, turgrupper, turledelse og annet.,

Hva gjør vi nå?

Gruppen var enig i at det må etableres et forpliktende samarbeidsorgan mellom DNT Vestfold og DNT Telemark. Vi har ingen tid å miste! Det har lenge vært etablert en mer uformell samarbeidsgruppe, under ledelse av lederen i DNT Vestfold. Det ble foreslått at denne gruppen får som mandat konkret å utrede ulike samarbeidsformer. Til nå har samarbeidskostnadene i hovedsak vært belastet DNT Telemark. Det er imidlertid mulig å søke Fylkeskommunen om Covid-samhandlingsmidler i størrelsesorden kr 200-300 000 for denne type prosjekter. Gruppen anbefaler at det ble gjort.

Fra forsamlingen på Vindfjell
Fra forsamlingen på Vindfjell Foto: Knut Åkerdalen