Strategiplan for DNT Vestfold

      De fem turistforeningene i Vestfold er tilknyttet DNT sentralt.
DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen.
Verdiene skal gjenspeiles i samarbeidet mellom foreningene i Vestfold. 

DNTs VISJON«Naturopplevelser for livet»

            DNTs FORMÅL
DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv 
                     og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag  

·       

Gjeldende strategiplan for DNT Vestfold finner du nedenfor:

Vedtatt i styremøte 3.02.2020


   


AKTIVITETER


MÅLTALL


Andelen i befolkningen som har vært på kortere fotturer i skogen eller fjellet det siste året skal økes fra 78 prosent i 2017 til over 80 prosent i 2023, altså 4,2 millioner.Innen 2023 skal vi være til stede med friluftslivsaktiviteter i alle kommuner. I 2017 var vi til stede med aktivitet i 229 kommuner.MÅLDELMÅLTILTAKDNT VESTFOLD MÅL 2020 - 2024DNT VESTFOLD TILTAK 2020202020212022
Vi skal bidra til at flere gjennomfører friluftslivsaktiviteter, også på egen hånd. Prioritere aktiviteter som gir økt kunnskap om friluftsliv og bidrar til egenorganisert aktivitet i alle naturområderUtvikle eksisterende og nye arenaer som styrker egenaktivitet og kompetanseØke antall friluftsprosjekter finansiert av spillemidler eller andre aktuelle finansieringskilder.Videreutvikle samarbeid med barnehager, skoler, offentlige instanser og utdanningsinstitusjonerBidra til at elever ved vidergående skole og Høgskoler får en best mulig utdanning innenfor friluftsliv  ved å tilby DNT's kompetanse og fasiliteter.Inngå avtaler med minst en videregående skole i 2020 i samarbeid med  lokalforenngen


Aktivitetstilbudet skal være inkluderende for alle alders- og samfunnsgrupperJevnlig måling av brukere og medlemmers oppfatning av DNT som inkluderende
Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier for å inkludere flereBidra til at foreningene får økt aktivitet innen Barnas Turlag og sikre at barna blir glad i friluftslig, natur og miljø.Bidra ovenfor lokalforeninger å rekruttere fler ledere i Barnas Turlag. Videreføre og kordinere arbeidet med friluftsskole
Utvikle modellen for Barnas Turlag til å spille enda mer på lokalmiljøet


Legge til rette for utlån av friluftsutstyrJobbe for at det finnes gode utlånsordninger i hver kommuneVidereutvikle tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelserFortsette å videreutvikle tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelserAlle foreningene skal ha et tilbud for DNT Tilrettelagt


Styrke arbeidet med aktiviteter for barn og ungdomOpprettholde et variert og rimelig tilbud for medlemmer mellom 13 og 26 årØke bredden i aktivitetstilbudet med særlig vekt på ungdomLokalforening driver aktivitet for 13-16,                                              DNT Vestfold samordner aktiviteten for 16-26


Videreutvikle DNT ung som en tydelig samfunnsaktør i spørsmål om friluftsliv, naturvern og miljøFortsette prosjektet Naturtalenter, og satse videre på utviklingen av DNT ung i de ulike foreningeneVidereutvikle prosjektet med blant annet erfaringsutvekslinger


Kommunisere tilbudet i kanalene målgruppene til enhver tid er
Utvikle egen handlingsplan for DNTs ungdomstilbud
Vi skal være en premissleverandør for både organisert og uorganisert ferdsel med kroppen som motor i alle naturområder.Vi skal ha best kompetanse på sporløs ferdsel og sikkerhet i naturen, både i høyfjellet og i nærområdeneStyrke kompetansen til turledere, instruktører og andre frivilligeBedre kompetansen, både i organisasjonen internt og overfor medlemmeneDNT Vestfold koordinerer årshjul for kurs for organisasjon og frivillige Jobbe for å styrke kompetansen rundt arbeid med frivillighet


Utvikle og oppgradere våre utdanningsprogram med kunnskap om friluftslivets natur- og kulturgrunnlag
Opprette sikkerhetsutvalg og videreutvikle handlingsplan for sikkerhetsarbeid
Videreføre kommunikasjon om fjellvett og turvett 
Styrke aktiviteter knyttet til vann og kystLage en handlingsplan for kystfriluftsliv innen utløp av 2019
Etablere en egen kajakksatsing med tilhørende kompetansearbeid
Styrke og synliggjøre arbeidet med kystleden og kystledhytterBidra til å synliggjøre friluftsmuligheter langs kystenSamle og spre informasjon


Vi skal være en synlig og ansvarlig samfunnsaktør innen fjellsportLage en handlingsplan for fjellsport for å iverksette målene fra strategisk plattform for fjellsportarbeidet 
Bygge og promotere gode fjellsport-ambassadører 
Styrke samarbeidet med andre fjellsportaktører, med særlig vekt på Norsk Fjellsportforum
HYTTER OG RUTER


MÅLTALL


Styrke felleskapets bidrag til hyttevedlikehold, blant annet ved å samle inn 150 millioner kroner til hyttefondet.  Det skal være maksimalt 500 meter til nærmeste tursti.MÅLDELMÅLTILTAKDNT VESTFOLD MÅL 2020 - 2024DNT VESTFOLD TILTAK 2020202020212022
Opprettholde posisjonen som Norges viktigste tilrettelegger for turaktivitet.Styrke kvaliteten på stiene  Utvikle rutenett i nærmiljøet, som rekrutterer nye grupper
Prioritere kyststien Bidra til å utvide antall kyststier og utvikle en erfaringsdatabase på tvers av foreningene.Etablere en erfaringsdatabase for kyststi på tvers av foreningene


Videreutvikle og synliggjøre turrutekonsepterKnytte sammen stier og løyper i Vestfold der det er naturlig, som "fra fjord til fjell". Etablere en prosjektgruppe gjerne i samarbeid med DNT Telemark.Fortsette "fra fjord til fjell"-prosjektet                                          Identifisere linker mellom de ulike rutenettene


Styrke arbeidet med nasjonale turiststier 
Revidere merkehåndboka og etablere den som nasjonal standard innen 2019
Ruste opp DNTs rutenett etter ny nasjonal standard
Synliggjøre og styrke deler av tilbudet som er lite brukt Styrke kommunikasjonen av turtilbud i områder som tåler mer bruk 
Ikke opprette nye hytter og ruter hvis det går på bekostning av det vi forvalter som fungerer bra
Jobbe for å øke beleggsprosent i lavsesong 
Styrke og forbedre driften av de betjente anleggene. Mer effektiv og enhetlig drift av hyttesystemetBidra til at store hyttedrivere deler sin erfaring og kompetanse med DNT-familien 
Rekruttere flere frivillige til hytte- og rutearbeidet
Teste ut mer fleksible prismodeller: differensiere pris ut fra sesong og fasiliteter, øke prisforskjellen for medlem/ikke-medlem 
Fremforhandle felles rammeavtaler 
Søke samarbeid med andre aktører for å opprettholde strategisk viktige rutenett 
Teste ut ny arkitektur, byggeskikk og aktivitetsutvikling for å fornye hyttene 
Sikre økonomisk bærekraftig forvaltning og vedlikehold av våre hytter og stier. Opprette langsiktig løsning for å finansiere oppgraderingLage helhetlig plan for hvordan vi forvalter hytter og ruter godtVurdere og tilpasse løyper og ruter til klimaendringeneGi råd og kunnskap til foreningene om klimatilpasning


Jobbe for økt offentlig støtte til rehabilitering av betjente hytter
Styrke finansieringsnivået til selv- og ubetjente hytter
NATUR, KULTURARV OG MILJØ


MÅLTALL


Innføre våre tiltak for bærekraftig virksomhet innen hytter og ruter, aktivitet, utstyr og organisasjonsdrift i hele organisasjonen innen 2021.Oppnå politisk gjennomslag i våre viktigste natur- og friluftspolitiske saker innen 2023.MÅLDELMÅLTILTAKDNT VESTFOLD MÅL 2020 - 2024DNT VESTFOLD TILTAK 2020202020212022
Bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag og at myndighetene prioriterer natur- og friluftslivsinteressene.Øke oppslutning om å bevare viktige natur- og friluftsområder Jobbe politisk for å:
• Bevare natur- og kulturlandskapOpprettholde forkuset og samle ressurser for å ha fokuset på bevaring av natur- og friluftsområder, og smarbeide av andre naturvernorganisasjoner om dette.Bruke FNF aktivt - sørge for god informasjonsflyt


• Etablere marka- og fjellgrenser i byer og tettsteder
• Redusere natur- og miljøbelastningene fra energiproduksjon, vei- og hyttebygging 
• Bidra til å modernisere og stramme inn regelverk for motorisert ferdsel
• Sikre bedre vern for stier i lovverk og forvaltning
• Grunnlovsfeste allemannsretten
Bidra til en utvikling av ikoniske turmål som gjør at naturen blir ivaretattKanalisere store strømmer av internasjonale turister til få turmål som tåler stor trafikk
Følge og utvikle tiltakene i «Veikart for en bærekraftig reiselivsnæring» 
Prioritere nasjonal markedsføring
Gå foran som et godt eksempel ved å drive på en miljø- og klimavennlig måte og inspirere medlemmer til å ta miljø- og klimavennlige valg.Prioritere drift som tar vare på klima og miljøBasere turer og arrangementer på mest mulig grønn transport
Påvirke partnere og leverandører til å drive bærekraftig
Etablere fornybare energiformer på hyttene
Sikre at unge blir glade i friluftsliv, blant annet gjennom Barnas Turlag og DNT ungRef fokus om Barnas Turlag over.Avslutte drift som ikke er miljø- og klimavennligJobbe for å erstatte dieselaggregat på hyttene med klimavennlig energi
Redusere antall turer som innebærer flyreiser
Redusere antall interne flyreiser og oppfordre til digitale møter 
Forvalte DNTs materielle og immaterielle kulturarv slik at historie, kulturminner og friluftslivstradisjonen ivaretas.Prioritere arbeid som styrker vår kulturarvKommunisere slik at vi skaper lyst til å ta vare på norsk turkultur
Bidtra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter evne og hensynsfull ferdsel i naturen
Innføre kunnskap om kulturminner og kulturlandskap i kursmaler
Forvalte de av våre hytter og ruter som er kulturminner på en ansvarlig måte
ORGANISASJON


MÅLTALL


Antall dugnadstimer skal være i tråd med medlemsvekst og økes med gjennomsnittlig 6 prosent årlig mot 2017-nivå, minst 343.000 flere timer i 2023Forbedret score på måling av DNT som inkluderende organisasjon. Årlig økning i medlemmers oppfatning av samsvar mellom DNTs tilbud og verdierMÅLDELMÅLTILTAKDNT VESTFOLD MÅL 2020 - 2024DNT VESTFOLD TILTAK 2020202020212022
DNTs verdier skal prege hele organisasjonens arbeid. Tilbudet skal reflektere DNTs verdier Styrke bevisstgjøring av verdiene, STIEN, i alle organisasjonsledd 
Reflektere STIEN i all kommunikasjon, blant annet ved rekruttering av frivillige, deltakelse på aktiviteter, samhandling internt og i samarbeidsavtaler
Tilby ambassadørkurs til alle nye frivillige og ansatteTilby årlig ambassadørkursEr en del av etablert Årshjul for kurs


Måle jevnlig medlemmers oppfatning av samsvaret mellom vårt tilbud og verdier
Styrke vår rolle som inkluderende organisasjon og jobbe for å utjevne forskjeller i friluftslivetUtvikle egen handlingsplan for inkludering og mangfold i organisasjonen 
Prioritere tiltak som gjør at DNT i større grad speiler befolkningssammensetningen (alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne) blant medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatteBidra til at alle foreningene styrker sin rolle som en inkluderende organisasjon og bidrar til økt folkehelse Etablere et prosjekt 


Ruste organisasjonen for forsvarlig vekst ved å utvikle menneskene.Motivere og engasjere medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte Styrke kompetanseutvikling
Kurse/utdanne frivillige
Rekruttere flere til dugnad 
Vi skal oppleves som en samlet organisasjon for både medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte. Styrke DNT-felleskapetVidereutvikle gode måter å kommunisere, samhandle og utveksle erfaringer
Definere, prioritere og innføre/styrke de tre viktigste fellesfunksjonene innen 2023.
Vurdere betydningen av nye kommune- og regiongrenser for DNTUtvikle og styrke samarbeidet mellom Vestfold og Telemark, og internt mellom foreningene i VestfoldStyrke VETE-samarbeidet                                                                     Søke etter gode samarbeidsmodeller/fellesløsninger på enkeltemner  Utrede fremtidig samarbeidsmodell for Vestfold/Telemark


ØKONOMI


MÅLTALL


Sikre en forståelse hos myndigheter om den samfunnsmessige betydningen av våre anlegg og aktiviteter ved å øke offentlig støtte til DNT med 30 prosent i 2023MÅLDELMÅLTILTAKDNT VESTFOLD MÅL 2020 - 2024DNT VESTFOLD TILTAK 2020202020212022
Bygge god økonomi for å bedre medlemstilbudet og sikre drift og oppgradering av hytteanlegg. Sikre en god og bærekraftig økonomiLage en fireårig plan for økonomistyring i DNT sentralt, med særlig vekt på kostnader til digital utvikling 
Prioritere arbeid for å få økt støtte fra spillemidler
Styrke samarbeid mellom foreningene og andre aktører for å øke inntjeningSikre en robust økonomi i DNT VestfoldSøke VTFK og andre om ressurser til å styrke vår sekretariatsfunksjon og revidere partnerskapsavtalen med fylkeskommunen.               Fortsette å bygge opp sikringskonto.


Redusere risikoen ved ustabile inntektskilderVurdere å definere hytter og ruter som nasjonale og regionale anlegg
Vurdere å justere formålskapitalmodellen 
Øke støtte fra eksterne, stabile midler
Analysere medlemskategorier og prissetting
KOMMUNIKASJON


MÅLTALL


Minst 7,5 prosent av befolkningen skal være medlem innen 2023, altså 422.000 menneskerÅrlig medlemsvekst på gjennomsnittlig 6 prosent mot 2018-nivå, minst 106.000 flere medlemmer i 2023Ta vare på eksisterende medlemmer slik at minst 90 prosent fornyer medlemskapet i 2020. MÅLDELMÅLTILTAKDNT VESTFOLD MÅL 2020 - 2024DNT VESTFOLD TILTAK 2020202020212022
Vi skal inspirere flere til å delta i friluftslivet.Øke medlemsoppslutningen blant alle aldersgrupperPrioritere tiltak som gir best effekt for rekruttering av nye medlemmer
Systematisk analysere hvilke tiltak som gir best effekt 
Prioritere lojalitetsbyggende aktiviteterSystematisk oppfølging og tilpasning av kommunikasjon til det enkelte medlem
Produsere engasjerende og lojalitetsbyggende innhold i våre kanaler
Kommunisere gleden ved friluftsliv og synliggjøre vårt tilbud til flereGi turinspirasjon, informasjon og kunnskap gjennom et godt samspill mellom egne kanaler, nyhetsmedier og sosiale medier Forbedre synliggjøringen av organisasjonens tilbud gjennom en velfungerende, felles hjemmeside, sosiale medier og eventuell annen felles markedsføring.Være oppdatert, og fungere som en kompetansebygger for lokalforeningene.


Sikre UT.no som ledende nasjonal turportal innen 2020
Styrke tursentrenes rolle som kontaktpunkt mot medlemmene
I større grad speile flere grupper av befolkningen gjennom valg av talspersoner og bilder 
Videreutvikle Fjell og viddes unike posisjon
Vi skal løfte fram den samfunnsmessige betydningen av vårt arbeid og styrke vår gjennomslagskraft på områder som er tett knyttet til formålsparagrafen.Være en synlig samfunnsaktør som fremmer betydningen av friluftsliv og naturvern i den offentlige debatten og overfor politiske myndigheterSynliggjøre effekten av DNTs arbeid på livskvalitet, folkehelse og miljø
Synliggjøre miljøvettsatsingen til DNT ung 
Jobbe for at politiske myndigheter prioriterer friluftsliv og tar vare på norsk natur
Styrke samarbeid med natur-/ friluftslivsorganisasjoner og andre som er viktige for å nå våre mål
Prioritere kommunikasjon om temaer som styrker oss som samfunnsaktør og er tydelig forankret i formålsparagrafen
DIGITALISERING


MÅLTALL


UT.no skal være landets ledende portal for planlegging, gjennomføring og inspirasjon til det enkle friluftslivet innen 2020. MÅLDELMÅLTILTAKDNT VESTFOLD MÅL 2020 - 2024DNT VESTFOLD TILTAK 2020202020212022
Digital utvikling skal bidra til at vi når våre mål innen både kjernevirksomhet og virkemidler. Etablere gode digitale plattformer Prioritere utvikling av UT.noForeningenes informasjon på ut.no skal være korrekt og godt fremstiltØke kompetansen i foreningene og påse at det foregår kvalitetssikring av stinettet.


Styrke organisasjonens digitale kompetanse
Inkludere digital utvikling og drift i oppstart av nye prosjekter
Lage digitale fellesløsninger som gjør at vi er til stede der brukerne er og som gjør det enkelt å bli medlem, frivillig og bruke vårt tilbud. Lage effektive digitale tjenester som gir økt selvbetjening og erstatter manuelle prosesserUtvikle et fleksibelt og moderne medlems- og kundesystem
Sikre et godt og brukervennlig bookingsystem for hytter
Utvikle digitale verktøy for å rekruttere, organisere og kommunisere med frivillige
Tilrettelegge for flere digitale møter og kommunikasjon 
Prioritere utvikling av digital kompetanse. Styrke vår bestiller- og utviklerkompetanse for digitale prosjekterLage en digital handlingsplan 
Samarbeide med spesialkompetanse på IT- områdene vi har mest behov for